Tel: 570 151 868

Kontakt z nami

Tel :

E-mail :

Pożyczka pod zastaw auta kontakt e-mail

Dane Firmy
 
- AUTOPOŻYCZKA
- Nip: 6591172752


 

Pożyczka pod zastaw samochodu Facebook. kredyt pod auto

 Wszelkie treści przedstawione w serwisie www.naxa-leasing.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, rozpowszechnianie lub przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Nie udzielamy pożyczek ze środków własnych. Nie oferujemy chwilówek . 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Strony  RODO  oraz  Polityki Cookies i Prywatności.

© Copyright Marek Michta 2023 - All rights reserved| Pożyczki pod zastaw auta | Pożyczka pod samochód | Pożyczka pod zastaw samochodu | Leasing bez BiK

      Pozostałe

 • Restrukturyzacja  i upadłość konsumencka

 • Kredyt na oświadczenie dla firm

 • Pomoc w trudnym kredycie

 • Pożyczka dla rolnika ze wsparciem ARiMR

 • Oddłużanie gospodarstwa rolnego

 • Kredyt pod samochód

 • Leasing dla rolników

 • Kredyt pod auto

 • Pożyczki pod samochód

      Pożyczki 

 • Pożyczka na zakup samochodu bez baz

 • Pożyczka pod zastaw samochodu bez BiK

 • Pożyczka pod zastaw samochodu bez baz

 • Pożyczki pod zastaw auta

 • Pożyczka pod zastaw auta bez bik

 • Pożyczki na zakup samochodu

 • Pożyczka na zakup samochodu bez baz

 • Pożyczka pod zastaw  maszyn rolniczych

 • Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych

      Leasingi

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz a my oddzwonimy do Ciebie.

Polityka prywatności strony internetowej www.naxa-leasing.pl
 

 
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest NAXA-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, adres do doręczeń: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000771167, NIP: 6591549464, REGON: 383201440, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000, adres poczty elektronicznej: moto@naxa-finanse.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, adres do doręczeń: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, NIP: 6591549464, REGON: 383201440, adres poczty elektronicznej (e-mail): moto@naxa-finanse.pl, zwany/a dalej "Administratorem".

  Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 • RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony w przypadku:

  skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

  RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  Imię i nazwisko,

  Data urodzenia,

  Adres (zamieszkania),

  Adres e-mail,

  Numer telefonu,

  NIP

  OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

  Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  przetwarzane zgodnie z prawem,

  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 • UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Podstawy prawne żądania użytkownika:

  Dostęp do danych – art. 15 RODO

  Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

  Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

  Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

  Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

  Sprzeciw – art. 21 RODO

  Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: moto@naxa-finanse.pl.

  W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • PLIKI "COOKIES"

  Strona Administratora używa plików „cookies”.

  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

  W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies":

  Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Formularz zgłoszeniowy